June 22, 2024

Bawal ba Mahanginan ang Taong may Bulutong Tubig?

Spread the love


Ang may bulutong tubig, o chickenpox, ay maaaring makaramdam ng mainit na pakiramdam bilang bahagi ng mga sintomas ng sakit. Ang karaniwang sintomas ng chickenpox ay kasama ang lagnat, pangangati, pamamantal, at pagkakaroon ng maliit na pulang pantal o bulutong tubig sa buong katawan.

Wala namang direktang panganib o kahit anong batayan para sabihing bawal mahanginan o gumamit ng electric fan sa isang taong may bulutong tubig o chickenpox. Hindi ito isang nakakalat na sakit tulad ng tuberculosis o measles na maaaring makuha sa airborne particles.

Subalit, maaaring magdulot ng discomfort ang electric fan sa isang tao na may bulutong tubig, lalo na kung nararamdaman niya ang mainit na pakiramdam o kung may mga pantal na nakakati sa kanya. Ang malamig na hangin mula sa electric fan ay maaaring magdulot ng mas matindi pangangati o pamamaga ng mga bulutong tubig.

Kung ang taong may bulutong tubig ay mas komportable sa paggamit ng electric fan, maaari niyang gamitin ito sa isang mababang setting o ilagay ito sa malayo upang maiwasan ang direktang hangin sa kanyang katawan.

Bakit mainit ang pakiramdam ng may Bulutong Tubig

Ang mainit na pakiramdam o lagnat ay karaniwan kasabay ng pag-usbong ng mga bulutong tubig. Ito ay isang natural na bahagi ng immune response ng katawan sa presensya ng varicella-zoster virus, na sanhi ng chickenpox. Ang lagnat at mainit na pakiramdam ay nagdudulot ng pangangailangang magpahinga at uminom ng maraming tubig upang mapanatili ang hydration.

Ang bulutong tubig, o chickenpox, ay isang sakit na sanhi ng varicella-zoster virus. Hindi bawal ang mahanginan ang isang tao na may bulutong tubig, ngunit mahalaga pa rin na magtaglay ng mga pangangalaga upang maiwasan ang pagkalat ng virus sa iba.

Ang varicella-zoster virus ay maaaring kumalat sa pamamagitan ng airborne respiratory droplets mula sa isang taong may bulutong tubig.

Paano maiwasan ang pagkalat ng Bulutong Tubig?

Narito ang ilang mga hakbang na maaaring gawin upang mapanatili ang kalusugan at maiwasan ang pagkalat ng virus.

1.Paggamit ng Face Mask:

Ang paggamit ng face mask ng isang tao na may bulutong tubig ay maaaring makatulong sa pagpigil sa pagkalat ng respiratory droplets na naglalaman ng virus. Ito ay lalo pang mahalaga kung ang taong may bulutong tubig ay nasa pampublikong lugar.

2. Social Distancing:

Iwasan ang malapitang pakikipag-ugnayan sa isang tao na may bulutong tubig, lalo na kung hindi ka pa immune sa virus o hindi pa nakakaranas ng chickenpox.

3. Madalas na Paghuhugas ng Kamay:

Ang paminsang paghuhugas ng kamay ng maayos ay makakatulong sa pag-iwas sa pagkalat ng virus, lalo na pagkatapos ng pakikipag-ugnayan sa isang taong may bulutong tubig.

4. Iwasan ang Pagdalo sa Mga Pampublikong Lugar:

Hangga’t maaari, iwasan ang pagdalo sa mga pampublikong lugar, lalo na kung mayroong mga bata o ibang taong maaaring hindi pa immune sa chickenpox.

5. Isolation:

Ang taong may bulutong tubig ay maaaring kailangang manatili sa bahay para sa ilang araw hanggang sa mawala ang mga sugat at hindi na sila nakakakalat ng virus.

Kahit na hindi bawal ang mahanginan ang isang tao na may bulutong tubig, mahalaga pa rin ang pagtatakda ng mga hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng virus sa iba. Mahalaga rin ang konsultasyon sa isang healthcare professional para sa tamang pangangalaga at upang matukoy ang mga hakbang na dapat gawin sa oras ng sakit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *